GRAVSTED

Gravsted

Ved kiste gravlegging/begravelse settes kisten ned på en gravlund. Ved bisettelse/kremasjon har man flere valgmuligheter. Urnen kan da settes ned på et nytt eller eksisterende gravsted. En navnet minnelund er også et alternativ. Eller man kan søke fylkesmannen om askespredning i naturen. Spør oss om råd.

Alle har rett til fri grav i hjemkommunen. Hvilken gravlund man sokner til, avhenger av bostedsadressen. Det finnes flere alternativer avhengig av begravelse eller kremasjon.

Etter gravferden er det vanlig med oppsetting av ventetegn (kors eller andre symbol) i påvente av inskripsjon eller nytt gravmonument.
Dette kan utføres av begravelsesbyrået.
Gravmonument kan settes opp kort tid etter gravferden, avhengig av bestilling og selvsagt forholdene på gravstedet samt årstid

Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.

URNENEDSETTELSE

Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kommunen eller gravlundsetaten som bistår nedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant fra begravelsesbyrået må dette avtales i forkant.

Kontakte gravlunds kontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt for urnenedsettelse. Ved enkelte gravlunder vil det kunne gis muligheter for å velge plassering av graven.

ASKESPREDING

Statsforvalteren kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det gis derfor ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på kirkegården dersom man har valgt dette.

Vi er behjelpelige med ytterligere opplysninger og søknadsskjema på forespørsel.

REPATRIATION (DØDSFALL I UTLANDET)

Vi kan ta hand om alt praktisk vedrørende forsendelse av båre. Vi har kunnskaper, erfaring og et stort nettverk av samarbeidsbyråer innlands og utlands.

Ta kontakt med oss så sørger vi for at transporten skjer på en forsvarlig og verdig måte.